راهنمای سریع


اگر زمان برایتان با ارزش است : به جمع هزاران آدم موفقی ملحق شوید که به راحتی فعالیت های روزانه را برنامه ریزی، رویدادها را ثبت و اهداف زندگیشان را با تیک تیم به سرانجام می رسانند

مدیریت و برنامەریزی کارها
  • مدیریت پروژهای کاری، برنامه ریزی فعالیت ها روزانه مانند خرید، تماس و پیام، مطالعه و هر فعالیتی که برای امروز یا یک روز خاص مد نظر دارید را می توانید سریع ایجاد، برنامه ریزی و انجام دهید.

ایجاد و مدیریت رویدادها
  • روزهای مهم، تاریخ تولدها، قرارهای شخصی و کاری، روزهای خاص روز و ساعت ویزیت دکتر، جلسه، امتحان، کنفرانس و هر رویدادی را به راحتی در تیک تیم ایجاد، برنامه ریزی و مدیریت کنید.

هدف های کوتاه و بلندمدت
  • آماده شدن برای آزمونی مهم، به سر انجام رساندن یک پروژه کاری تغییری در عادت زندگی، یادگیری مهارتی جدید و ... همه به نوعی اهدافی هستند که شما می توانید ایجاد کنید و برای هر هدفی فعالیت های مرتبط با آن را ایجاد و برنامه ریزی کنید. گزارش روزانه اهداف در تیک تیم نقش مهمی در سرانجام هدف دارد.

کارهای بدون دسته بندی
  • بسیار از کارها، ایده ها، و نکاتی یک دفعه پیش می آیند و نمی توان به عنوان فعالیت یا رویداد در یک روز خاص ثبت کرد، پس لازم است ابتدا سریع ایجاد شوند ولی در زمان دیگری برنامه ریزی و در تقویم ثبت شوند