دانلود

  مدیریت سریع و سادەی کار و زمان  

 اگر زمان برایتان با ارزش است : 
 به جمع هزاران آدم موفقی ملحق شوید که به راحتی فعالیت های روزانه را برنامه ریزی، رویدادها را ثبت و اهداف زندگیشان را با تیک تیم به سرانجام می رسانند 

مدیریت سریع و سادەی کار و زمان

اگر زمان برایتان با ارزش است :
به جمع هزاران آدم موفقی ملحق شوید که به راحتی فعالیت های روزانه را برنامه ریزی، رویدادها را ثبت و اهداف زندگیشان را با تیک تیم به سرانجام می رسانند

دانلود

مدیریت و برنامەریزی کارها

مدیریت پروژهای کاری، برنامه ریزی فعالیت ها روزانه مانند خرید، تماس و پیام، مطالعه و هر فعالیتی که برای امروز یا یک روز خاص مد نظر دارید را می توانید سریع ایجاد، برنامه ریزی و انجام دهید.

دانلود

ایجاد و مدیریت رویدادها

روزهای مهم، تاریخ تولدها، قرارهای شخصی و کاری، روزهای خاص روز و ساعت ویزیت دکتر، جلسه، امتحان، کنفرانس و هر رویدادی را به راحتی در تیک تیم ایجاد، برنامه ریزی و مدیریت کنید.

دانلود

هدف های کوتاه و بلندمدت

هدف می تواند آزمونی مهم، پروژه ای کاری٬ عادتی نو در زندگی٬ مهارتی تازه و ... باشد. اهداف را در تیک تیم بسازید، برایشان زیر هدف ایجاد کنید و گزارش پیشرفت هر هدف را مشاهده کنید.

آماده شدن برای آزمونی مهم، به سر انجام رساندن یک پروژه کاری تغییری در عادت زندگی، یادگیری مهارتی جدید و ... همه به نوعی اهدافی هستند که شما می توانید ایجاد کنید و برای هر هدفی فعالیت های مرتبط با آن را ایجاد و برنامه ریزی کنید. گزارش روزانه اهداف در تیک تیم نقش مهمی در سرانجام هدف دارد.

دانلود

کارهای بدون دسته بندی

بسیار از کارها، ایده ها، و نکاتی یک دفعه پیش می آیند و نمی توان به عنوان فعالیت یا رویداد در یک روز خاص ثبت کرد، پس لازم است ابتدا سریع ایجاد شوند ولی در زمان دیگری برنامه ریزی و در تقویم ثبت شوند.

دانلود
A B C D
اولویت گزاری

هر فعالیتی را می توانید به صورت ایمیل پیام،متن و ... به اشتراک بگذارید و برعکس

شمسی/میلادی

تقویم های شمسی و میلادی با هم، همه چیز رو راحت کرده.

پشتیبان گیری

بعد از ثبت نام، از هر چیزی می توانید پشتیبان بگیرید و یا بازخوانی کنید.

زیر هدف

زیرهدف ها، فعالیت هایی هستند که برای یک هدف خاص تعریف می شوند.